Rehabilitace Socialni Rehabilitace Středočeská kraj Spolufinancováno Evropskou unií

Sociální rehabilitace v Kolíně a v Sedlčanech

Sociální rehabilitace je ambulantní a terénní sociální služba s provozem od pondělí do pátku.

Kontaktní adresa:
Jeronýmova 632, Kolín, tel: 604 965 099
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 15:30
pátek: 08:00 - 14:30
Vedoucí služeb MELA, o. p. s. v Kolíně: 
Mgr. Lydie Kratinová, +420 604 965 099, kratinovalydie@seznam.cz

Zahradní 1242, Sedlčany
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 15:30
pátek: 08:00 - 14:30
Vedoucí služeb MELA, o. p. s. v Sedlčanech:
Zdeňka Chlastáková, DiS., +420 774 845 493, chlastakova@melaops.cz


Služba je poskytována klientům s mentálním postižením, s kombinovaným postižení, či klientům s chronickým duševním onemocněním od 19 do 70 let (pokud je osoba starší 70 let zařazena  do cílové skupiny osob se zdravotním postižením a využívá sociální rehabilitaci pro rozvoj svých pracovních dovedností či z důvodu jejího návratu do společnosti apod., bude jí služba též poskytnuta a osoba  bude zařazena do cílové skupiny).
Cílovou skupinu představují zejména osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení.

V rámci služby sociální rehabilitace se zaměřujeme na řešení nepříznivých sociálních situací podporou a nácvikem pro zachování, obnovení nebo rozvoj specifických schopností, dovedností a činností nezbytných pro sociální začlenění nebo předcházení (prevenci) sociálnímu vyloučení.

Sociální rehabilitace je sociální služba, která reaguje na částečnou ztrátu schopností člověka zvládat naplňování a uspokojování vlastních životních potřeb bez nutnosti trvalé asistence či podpory druhé osoby v přirozeném prostředí mimo zdravotnická zařízení nebo zařízení služeb sociální péče. Sociální rehabilitace tedy vždy směřuje k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, kdy alternativním způsobem využívá zachovaných schopností a potenciálu popř. rozvíjí kompetence nové.

Jedná se o krátkodobou službu. Cílem daných činností sociální rehabilitace je dosažení větší míry soběstačnosti klientů, a to prostřednictvím rozvoje jejich schopností a dovedností a posilováním návyků potřebných pro samostatný život. Naše činnosti směřují například do nácviků vaření, praní, finanční gramotnosti nebo nácviku využití PC. Zároveň Vám pomůžeme i s hledáním a podporou v hledání pracovního uplatnění na chráněném i otevřeném trhu práce.

Poskytování služby je pro klienty BEZÚPLATNÉ. Služba je klientům poskytována v ambulantní a terénní podobě.


Sociální rehabilitace - Tréninkové prostory pro nácvik dovedností

V rámci služby sociální rehabilitace nabízíme našim klientům širokou škálu tréninkových prostor, které jim pomáhají posílit jejich dovednosti a překonat nepříznivou sociální situaci.

Tréninková kuchyň

Naše cvičná kuchyň je plně vybavena pro nácvik přípravy jídel. Klienti zde mohou získat zkušenosti s vařením, obsluhou spotřebičů a plánováním stravy, v neposlední řadě i úklidem kuchyňských prostor, což jim pomáhá zvýšit jejich samostatnost a schopnost se o sebe postarat.

Místnost pro nácvik úklidu

V místnosti pro nácvik úklidu se klienti učí dovednostem potřebným pro udržování čistoty a pořádku v domácnosti. Zde mohou bezpečně a pod odborným dohledem procvičovat úklidové činnosti, jako je vysávání, vytírání, praní prádla a další.

Tréninkový obchod "DobroDěj"

V našem tréninkovém obchodě "DobroDěj" klienti nacvičují komunikaci se zákazníky i práci s penězi. Tento prostor jim poskytuje reálnou zkušenost, kterou mohou využít při samostatném nakupování, hospodaření s financemi a komunikaci s neznámími lidmi. Umožňuje jim také řešit nepředvídatelné situace.


Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
3. nácvik chování v různých společenských situacích,
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
2. informační servis a zprostředkovávání služeb,

Popis realizace služby - ke stažení ZDE
Veřejný závazek - ke stažení ZDE
Žádost o přijetí do sociální rehabilitace - ke stažení ZDE
 


Tato služba je finančně podpořena z projektu
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV.
reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000063

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraného druhu sociální služby na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje.
Realizátorem projektu je Středočeský kraj.