EU OPZ MPSV

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
OBČANSKÁ PORADNA V KOLÍNĚ A SEDLČANECH

 


NEVÍTE SI RADY a potřebujete nalézt řešení v nepříznivé životní situaci? Pomůžeme Vám např. v oblasti dávek hmotné nouze a státní sociální podpory, bydlení, pracovně-právních vztahů, rodiny a mezilidských vztahů nebo soudních a správních řízení. Jsme tu pro Vás! NEBUĎTE NA PROBLÉMY SAMI!

U nás získáte nezávislou, důvěrnou a nestrannou pomoc. Poskytujeme BEZPLATNOU a KVALIFIKOVANOU podporu všem. Varianty případného řešení nabízíme ve spolupráci s externími odborníky, zajistíme Vám také kontakty na instituce a organizace.

Jsme místem Nezávislé, Bezplatné, Důvěrné a Nestranné pomoci. Jsme členy Asociace občanských poraden.

KONTAKTNÍ MÍSTO:
Občanská poradna Kolín
, Jeronýmova 883, 632 
pondělí - pátek od 09:00 do 15:30 hod.
email: poradnamela@volny.cz
tel: 736 620 819 
on-line konzultace přes messenger: Facebookový profil Občanská poradna MELA Kolín

Občanská poradna Sedlčany, Zahradní 1242
pondělí - středa od 10:00 do 16:00 hod.
email: chlastakova@melaops.cz
tel: 722 363 341


DOPORUČUJEME SE OBJEDNAT PŘEDEM!

Další informace ke stažení: 

Co byste měli vědět o občanské poradně
Etický kodex občanské poradny
Charta občanských poraden

 


Projekt OBČANSKÁ PORADNA MELA, o.p.s. je spolufinancován Evropskou unií.
č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016253

Služba je poskytována v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 052 - Podpora sociálního začleňování v SVL 3. Výzva

KONKRÉTNÍ CÍLE

 • zvýšit informovanost o možnostech řešení problémů - vysvětlení obsahu různých písemností
 • emoční podpora klientů
 • zajištění kontaktů na instituce a organizace

Cílů dosahujeme pomocí informací, rad, konzultací s různými institucemi , doprovodů na nejrůznější instituce, vyjednáváním v zájmu klienta, vyřizováním písemností, psaním podání, návrhů, emoční podporou.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ JE POSKYTOVÁNO V OBLASTECH

 • sociální problematiky (sociální dávky)
 • bydlení
 • zaměstnání a pracovně právních vztahů
 • vzdělávání a školství
 • občansko právních vztahů a soudních řízení
 • lidských práv
 • rodiny a partnerských vztahů
 • majetkoprávních vztahů 
 • zdravotnictví

KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT?

Pomoc je BEZPLATNĚ poskytnuta každému, kdo se ocitl v těžké životní situaci a obrátí se na nás se žádostí o pomoc:

 • v těžké životní situaci
 • v náhlé životní události, krizi, která Vás omezuje v rozhodování, jednání  řešení životních úkolů (např. rozpad rodiny, náhlá nemoc či úmrtí, ztráta dokladů, ztráta bydlení apod.)            
 • v sociálním vyloučení
 • v nerovném přístupu ke zdrojům společnosti jako jsou vzdělávání, zdravotnictví, možnost obhajoby lidských práv, ochrana proti zločinu, ale i společenské uznání.

JAK SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT?

Doporučujeme se objednat předem! Navštívit nás však můžete i bez předchozího objednání kdykoli v době konzultačních hodin osobně, prostřednictvím telefonu nebo e-mailem na mela@melaops.cz.
Zájemci či uživatelé jsou ke konzultacím přijímáni postupně tak, jak přicházejí.

PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY JSOU DODRŽOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ PRINCIPY

 • služby jsou BEZPLATNÉ
 • každý pracovník dodržuje práva uživatele a jeho právo kdykoli i bez udání důvodů službu ukončit
 • zachováváme důvěrnost sděleného
 • jednáme v zájmu uživatele - NESTRANNOST
 • informace jsou pravdivé a úplné - NEZÁVISLOST
 • ke každému uživateli přistupujeme individuálně
 • uživatel má právo vystupovat při řešení své situace anonymně - ANONYMITA
 • respektujeme uživatele a jeho rozhodnutí, jak chce svou situaci řešit
 • služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky
 • sociálními pracovníky
 • podporujeme uživatele k samostatnosti, k samostatnému jednání, aby byl v budoucnu schopen řešit samostatně své problémy
 • osamostatňování
 • problémy uživatele pracovníci vnímají v širších souvislostech (při řešení uživatelových problémů mohou spolupracovat s jeho rodinou, okolím i jinými institucemi).